Lot 335

DINKY TOYS FR (1) 24 J - ALFA ROMEO 1900 - Version bleue Moins courante - (B) xxxxx