Lot 34

EXOTIC NYMPHALIDAE
Parthena, Cymothoe, Neptis, Euphaedra, Euthalia, Lexias, Hamadryas, Batesia, Panacea, Cyrestis, Marpesia, Doxocopa...
3 boxes.

Location of the item
France - 75009 Paris