lot 4

4-1 x 100 F Napoléon III or 1855 poids 32,2 g