7662 

Silver objects - Flatware, Netherlands - Silver table spoon with engraved inscription 'Ter gedachtenisse van Marritje Klaas Sch..elis gerustden 20 Augustus Ao 1732 -signs of wear, 53 grams, 835/1000-

Informations de vente

ijsselstein, Pays-Bas